Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

2018.  "Kiruccanás a horvát tengerpartra" játék

 

Részvételi-és játékszabályzat

 

1.Ajátékésannak szervezője

Az BÉKÉS TOURIST Kft nyeremény játékot hirdet „Kiruccanás a horvát tengerpartra” megnevezéssel a jelenrészvételi-és játékszabályzatban (atovábbiakban: „Játékszabályzat”) részletesen leírt feltételek szerint (a továbbiakban:„Játék”).

A Játék a szervező által kezelt:

 

 

A Játékban részt vehet minden 18éven felüli,internet-hozzáféréssel és nyilvános Facebook fiókkal rendelkező természetes személy,aki Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).

 

•      AJátékban a Szervező és a Lebonyolítók,valamint a velük megbízási,vállalkozási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló partnerek munkatársai, illetve ezen személyekPtk.8:1.§(1)bek.2.pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

•      AJátékosaJátékbanvalórészvétellelelismeri,hogyteljeskörűenmegismertea Játékszabályzatot,és azt feltétel nélkülelfogadja.

•      AmennyibenaJátékosaJátékszabályzatotvagyannakbármelyrendelkezésétnem fogadja el,valamint azzal kapcsolatba nkifogást emel,a Játékban nem jogosultrészt venni,illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

•      AJátéklebonyolítása,illetve az abban valórészvételajelenJátékszabályzatszerint történik.AmennyibenaJátékszabályzatvalamelykérdéstnemszabályoz,úgya hatályos jogszabályokvonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.Ajátékidőtartama, menete:

•      A Játék időtartama: A Játék 2018.04..hónap 13 naptól 2018.04..hónap 20...napig tart.

•      A Játék menete: •    A      sorsolásban      azok      a      Játékosok      vehetnek      részt,      akik     like-olják a Békés Tourist facebook oldalát, illetve megosztják a nyereményjátékról szóló posztot.

•    Egy adott Játékos a fent meghatározott időtartamon maximum1 db megosztással/likeolással vehet részt és nyerhet.

•      A Nyeremény: Összesen 1db a Békés Tourist  Kft által szevezett 3 napos buszos Kiruccanás a horvát tengerpatra programunkra (csak részvételi díj- biztosítások és vacsora nélkül). 2018. július 06-08.

A Nyeremény készpénzre nem váltható,felhasználása kizárólag az abbanfoglaltidőpontban,helyszínen,ésfeltételek szerint lehetséges.

•      A sorsolásidőpontja:

 

•    2018.04.hónap 20. nap

 

Afentmegjelöltsorsolásiidőpontban1 NyerteskerülkisorsolásraazadottJátékban résztvett,ajátékszabályzatnakmegfelelőfényképre érvényesen leadott szavazat.A sorsolássoránpótnyertesnemkerülkisorsolásra. A sorsolás a random.org oldalon, illetve kommentnél irodánknak legjobban tetsző komment

•      A Nyerteseket akép alattifacebook üzenet formájábanértesítjük.

 

 

4.    ANyereményre való jogosultságfeltételei

 

A Nyertes nemjogosultaNyereményátvételére, ha:

 

•      nem töltöttebe a 18. életévét;

 

•      18évfeletti,korlátozottancselekvőképesvagycselekvőképtelenJátékostörvényes képviselőjeaNyereménnyelkapcsolatosérdemiügyintézésben,ill.aNyeremény átvételében nem működikközre;

•      haaNyereményátvételévelkapcsolatosmegkeresésére3munkanaponbelülnem válaszol;

•      hanemlehetfelvenniaNyertesselFacebookkommentvagydirektFacebooküzenet formájábanakapcsolatot;

 

•      haaNyertesúgynyilatkozik,hogyaNyereménytaveleakapcsolatfelvételsorán egyeztetett feltételekkelnemtudja,vagy nem akarjaátvenni;

•      bizonyíthatóantöbbés/vagyhamisregisztrációvalvettrésztaJátékban,mellyel jogosulatlan előnyretett szert;

•      a Nyertes nemasajátnevében vettrészt a Játékban;

 

•      bizonyíthatóan a Játékmenetét/eredményétbármilyen módon befolyásolni próbálta;

 

•      jelen Játékszabályzatbármelypontját megsérti.

 

 

 

5.    Nyertesek értesítése

 

•      ANyertesvállalja,hogyazFacebookkommentformájábantörténtértesítésután3 munkanaponbelülBékés Tourist Kft oldalánakküldöttprivát üzenetben,vagy a bekestourist@mail.globonet.hu  e-mailcímenadategyeztetéscéljából felveszi akapcsolatota Békés Tourist Kft-vel.

•      ANyertesmindenlevélváltásután3munkanaponbelülkötelesreagálniaSzervező, üzenetére.Amennyibeneznemtörténik meg, aNyertes elveszti ajogosultságát aNyereményátvételére.

•      AmennyibenaNyertesselnemsikerülfelvenniakapcsolatot,vagyaNyertesnem teljesítiaJátékszabályzatbanfoglaltfeltételeket,aNyereményrevalójogosultságát mindentovábbiértesítésnélkül,                                     akapcsolat-felvételremegadott    határidő eredménytelenelteltétkövetőenelveszti.ANyereményrevalójogosultság megállapítása,valamintaNyereményátadásakörében,aNyertesszemélyének kétséget kizárómegállapításához,illetveellenőrzéséhezaSzervezőésa Lebonyolító kötelezheti aNyertest személyazonosságának igazolására.

 

 

6.        ANyereménykézbesítése

 

•      ANyertesaNyereménytaveleakapcsolatfelvételsoránegyeztetettfeltételekkel, helyszínenéshatáridőbenvehetiátszemélyazonosságánakigazolásával,amelyet fényképesigazolvánnyaltehetmeg.

•      AJátékosokkötelesekazeJátékszabályzatbanfoglaltfeltételeknekmaradéktalanul megfelelveegyüttműködniaNyereményekátvételeérdekében.Amennyibenennek nemtesznekeleget,ésaNyereményátvételeemiattmeghiúsul,aNyereménya továbbiakbannemvehetőát,ésaSzervezőt,ill.aLebonyolítókatsemmilyenfelelősség nemterheli ezzel kapcsolatban.

 

 

7.ASzervezőfelelőssége

 

ASzervezőkizárjafelelősségétkülönösenaJátékosoktéves,pontatlanvagyhiányos adatszolgáltatásából,akorlátozottancselekvőképesvagycselekvőképtelenszemély törvényes                    képviselő    hozzájárulása     nélküli    részvételéből,     a    Játékos    internet-hozzáférésénekbármelyműszakivagyegyébokbólfelmerült,tartósvagyátmenetijellegű hibájából,valamintaNyertesrészéreelektronikusútonkeresztülelküldöttértesítés Szervezőnekfelnemróhatóelvesztéséből,illetveegyébokbóltörténősikertelen kézbesítéséből,illetveannakkésedelmébőleredő,aJátékosvagybármelyharmadik személyáltal elszenvedettkárok tekintetében.

 

3

 

 

 

8.Adatvédelmitájékoztató

 

Személyesadataitkizárólag akkorkezeljük,haÖnazadatkezeléshezajelentájékoztatás ismeretébenelőzetesenésönkéntesenhozzájárul.HozzájárulásaazÖnakaratának határozottkinyilvánítása,                                                amelymegfelelőtájékoztatásonalapul,ésamellyel félreérthetetlenbeleegyezésétadjaazÖnrevonatkozószemélyesadatok-teljeskörű vagyegyesműveletekrekiterjedő–kezeléséhez.Jogszabályonalapulókötelező adatkezelésrekizárólagaNyertesekrészéreátadottNyereményekadójogielszámolása érdekébenkerülsor.SzemélyesadataitkizárólagazÖnáltaladottadatkezelési hozzájárulásnakmegfelelően,annakkereteiközötthasználjukfel.Azadatkezelésezen célnakmindenszakaszábanmegfelel.Ahozzájárulónyilatkozatátbármikorkorlátozásés indokolásnélkül,ingyenesenvisszavonhatja,amelyesetbenszemélyesadatait haladéktalanultöröljük. Avisszavonónyilatkozatmegtételérelehetősége bekestourist@mail.globonet.huemail címreküldöttelektronikuslevélben.

 

 

9.    Játékoskizárása, aJátékvisszavonása,aJátékszabályzat módosítása

 

•      AJátékbólkizárásrakerülnekazokaJátékosok,akikanyereményjátékszellemével ellentétesenvesznekrésztanyereményjátékban,azzalacéllal,hogyanyerési esélyeiketmegtévesztőmagatartássalmegnöveljék,ezzelegyúttalmegfosszáka nyerési esélyektől a tisztességesenjátszanikívánó többiJátékost.

 

•      FelhívjukaJátékosokfigyelmét,hogyaSzervezőfenntartjamagánakajogot,hogy ilyen cselekményészlelése eseténkizárja a JátékostaJátékból.

SzervezőfenntartjaajogotaJátékvisszavonására,valamintaJátékszabályzatindokolás nélküli megváltoztatására, a Játékosokegyidejűtájékoztatása mellett.

 

AJátékotaFacebooksemmilyenformábannemtámogatja,azzal összefüggésbenemhozható.ArésztvevőkajátéksoránaJátékszabályzatbanmegjelölt adatkezelőkszámáraadjákmeg azadatokat,nemközvetlenülaFacebookrészére.

 

 

Békés Tourist Kft.

 

Békéscsaba